Reliģiski-filozofiski raksti
Sākumlapa >> Reliģiski-filozofiski raksti

Par " Reliģiski-filozofiskiem rakstiem".

Vadlīnijas autoriem

 

Par RFR

Reliģiski-filozofiski raksti pirmo reizi izdoti 1925. gadā, izdošana aizliegta 1940. gadā, atjaunoti 1994. gadā, un atjaunotā izdevuma 6. laidiens iznācis 1997. gadā. Atjaunoto rakstu galvenais redaktors bija Haralds Biezais (1909 – 1995).

Reliģiski-filozofiski raksti ir anonīmi recenzēts periodisks izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju zināšanas par reliģiski filozofisko ideju vēsturi, attīstību mūsdienās un to vietu Latvijas un Eiropas kultūrā. Iznāk vismaz 1 reizi gadā latviešu un angļu valodā ar rakstu kopsavilkumiem atbilstoši angļu un latviešu valodā.  

Reliģiski-filozofiski raksti pieejami arī Centrālās un Austrumeiropas Interneta bibliotēkā (Central and Eastern European Online Library, CEEOL)  un no 2013. gada - SCOPUS datu bāzē.

 

Redkolēģija 

Latvijas Universitāte:

Dr. phil., asoc. profesore Ella Buceniece

Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Dr. habil. phil., akadēmiķe, profesore Maija Kūle

Dr. hist.eccl., docents Andris Priede

Dr. habil. phil., profesore Māra Rubene

Dr.hist. Inese Runce

Dr. phil., profesors Igors Šuvajevs

 

Ārzemju locekļi:

Ekaterina Anastasova, Ph.D., Associate Professor, Institute of Ethnology and Folklore Studies with the Ethnographic Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Eileen Barker, Ph.D., OBE, FBA, Professor emeritus of Sociology with Special Reference to Study of Religion, The London School of Economics and Political Science, U.K.

Gloria Durka, Ph.D., Professor, Director, Ph.D. Program in Religious Education, Graduate School of Religion and Religious Education, Fordham University, U.S.A.

Massimo Introvigne, Ph.D., Director of the Center for Studies on New Religions (CESNUR), Italy

Tõnu Lehtsaar, Ph.D., Professor of Psychology of Religion, Faculty of Theology, University of Tartu, Estonia

Massimo Leone, Ph.D., Dr.Hist.Art, Research Professor of Semiotics and Cultural Semiotics at the Department of Philosophy, University of Torino, Italy

Sebastian Rimestad, Ph.D., University of Erfurt, Germany

Dalia Maria Stančienė, Ph.D., Professor, Department of Philosophy and Culture Studies, Klaipeda University, Lithuania

 

Redakcija 

Sastādītājas:

Solveiga Krūmiņa-Koņkova,

Māra  Grīnfelde

 

Galvenā redaktore: 

Solveiga Krūmiņa-Koņkova  

Redaktori:

Māra Grīnfelde,

Jānis Vējš (angļu val.)

Literārā redaktore:

Arta Jāne

 

Vadlīnijas autoriem 

Vispārējie noteikumi:

Iesniegtais raksts nedrīkst būt iepriekš publicēts vai iesniegts publicēšanai citos zinātniskajos izdevumos.Raksta satura zinātnisko kvalitāti un novitāti izvērtē divi anonīmi eksperti. Recenzentiem raksts tiek iesniegts, nenorādot raksta autoru. Autors apņemas iestrādāt rakstā visas tās redakcijas un recenzentu rakstiskās piezīmes un priekšlikumus, kurus uzskata par pamatotiem.

Manuskripts iesniedzams latviešu vai angļu valodā ar kopsavilkumu atbilstoši angļu vai latviešu valodā. Ārzemju autori rakstus var iesniegt angļu valodā. Krājuma redakcija nodrošina raksta recenzēšanu. 

Raksts jānoformē atbilstoši zemāk norādītajām prasībām un jāiesniedz vienā eksemplārā elektroniskā formātā un A4 izdrukā, ievērojot šādus parametrus: teksta redaktors – Word, burtveidols – Times New Roman, burtu lielums – 12 pt, atstarpe starp rindām 1,5. Virsraksts – 14 (bold), apakšvirsraksti – 12 (bold).

Raksta apjomam jābūt līdz 40 000 zīmēm (ieskaitot tukšumzīmes), iespējamas 3 ilustrācijas un tās nav iekļaujamas noteiktajā teksta apjomā.

Ilustratīvais materiāls jāiesniedz izdrukā (uz A4) un digitāli – attiecīgi Jpg vai Tif un Microsoft Excel formātā. Ilustrācijām jāpievieno informācija par oriģināla glabātāju. Piemēram, jāizvairās no fotogrāfijām, kuru autori nav zināmi, izņemot tās fotogrāfijas, kuras uzņemtas pirms vairāk nekā 70 gadiem.

Raksts elektroniski jānoformē un jāiesniedz atsevišķos failos: (1) raksts, (2) kopsavilkums, (3) ilustratīvais materiāls, (4) ilustrāciju parakstu saraksts. 

Prasības raksta noformējumam 

Nosaukums 

Autora dati

Vārds un uzvārds, zinātniskais grāds, pārstāvētā zinātniskā institūcija, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs

 Ilustratīva materiāla saraksts

Noformējams kā atsevišķs teksts, norādot raksta autora vārdu un uzvārdu, raksta nosaukumu. Sarakstā jānorāda ilustrāciju autora vārds un uzvārds, ja tas nav zināms, – avots, no kura ilustrācija iegūta (žurnāls, grāmata, privātpersonas (vārds, uzvārds) personiskais arhīvs u.tml.). 

Kopsavilkums

Kopsavilkumā tiek detalizēta pētījumu būtība un svarīgākie darba rezultāti. Kopsavilkuma apjoms ir 5000 – 6000 zīmes (ieskaitot tukšumzīmes).  

Manuskripta teksta noformēšanas prasības

Rakstā minot personu pirmo reizi, jānorāda tās vārds un uzvārds, iekavās norādot rakstību oriģinālvalodā. Atkārtoti minot personu, jānorāda tikai uzvārds. Ja tekstā minētas vairākas personas ar vienādu uzvārdu, tad arī atkārtoti tām jānorāda vārds un uzvārds.

Katra rindkopa jāsāk ar 1,5 cm atkāpi.

Lappuses jānumurē apakšējā labajā stūrī.

Atsauces, arī ilustrācijām, skaidrojumi un komentāri iekļaujami vienotā numerācijā visam rakstam un novietojami katras lpp. apakšdaļā (zemsvītras atsauces).

Bibliogrāfiskās atsauces veido pēc shēmas: autora uzvārds, iniciāļi; grāmatas nosaukums; izdošanas pilsēta; izdevējs; izdošanas gads un lpp. Izmantotās vai ieteicamās literatūras sarakstus rakstiem nepievieno.  

Piemēri:

Rubenis A. Vīrišķais un sievišķais: mitoloģisks stāsts // Kentaurs XXI. 2005, Nr. 36.

Rīga: Minerva. – 7.–25. lpp.

Prusak B. Translator’s Introduction // Phenomenology and the „Theological Turn”: the French Debate. – New York: Fordham University Press, 2001. – Pp. 3–15.

Eliade M. Seksualizētā pasaule // Kentaurs XXI. 2005, Nr. 36. Rīga: Minerva. – 23. lpp. 

Ja atsaucēs tiek atkārtoti norādīts uz kādu grāmatu, tad pieraksts veidojams šādi: autora uzvārds, loģisks grāmatas nosaukuma īsinājums, lappuse.


Piemērs:

Rubenis A. Vīrišķais un sievišķais: mitoloģisks stāsts, 56.lpp.  

Ja sekojošā atsaucē ietverta norāde uz iepriekšējā atsaucē ietvertu grāmatu, tad tiek lietots: Turpat (ja teksts ir latviešu valodā) vai Ibid. (ja teksts ir angļu valodā).

Ja nepieciešams lappuses vai lapas precizējums: Turpat, 56. lpp. Ibid., p. 56. Turpat, 56. lpp.

Teksti jāraksta tikai latīņu alfabētā, kas nozīmē, ka kirilica jāatveido atbilstīgi latīņu alfabētam.

Izlaidumi tekstā atzīmējami ar [--].

Ja nav zināms darba izdošanas gads un/vai vieta, tad lietojami saīsinājumi b. v. un/vai b. g., kas nozīmē „bez vietas” / „bez gada”. 

Atsaucoties uz materiālu internetā, jānorāda izmantotā teksta autors, nosaukums, citos gadījumos ­– mājas lapas nosaukums, pilna adrese un datums, kad resurss skatīts. 

Piemērs:

Talmadge E.,Yamaguchi M. Fukushima emergency workers dubbed modern-day samurai for heroic efforts at nuclear plant. Lasīts 2011. gada 5. aprīlī elektroniskā formātā: http://www.news.com.au/world/japan-nuclear-crisis-50-brave-men-thelast-hope-in-crisis/story-e6frfkyi-1226022944149#ixzz1IgPIyU6b 

Raksts jāiesniedz:

Reliģiski-filozofisku rakstu”

galvenajai redaktorei

Solveigai Krūmiņai-Koņkovai  

„LU Filozofijas un

socioloģijas institūts”

Kalpaka bulvāris 4

Rīga LV-1950,

e-pasts: konkova@latnet.lv 

 

Ētikas kodekss 

Redkolēģijas pienākumi: 

Recenzējamā izdevuma „Reliģiski-filozofiski raksti” redkolēģija būs neiecietīga pret plaģiātismu vai citu neētisku uzvedību un noraidīs manuskriptus, kuri neatbildīs šajā dokumentā formulētajiem ētiskajiem standartiem.

Redkolēģijas locekļiem jādara zināmi jebkādi iespējami interešu konflikti.

Redkolēģijai jāvērtē vienīgi manuskriptu saturs.

„Reliģiski-filozofisku rakstu” galvenā redaktore ir atbildīga par manuskripta nosūtīšanu anonīmai izvērtēšanai diviem recenzentiem, kuri katrs sniedz kvalificētu atzinumu par manuskripta iespējamu publicēšanu vai noraidīšanu.

Redkolēģija ir atbildīga par lēmumu attiecībā uz iesniegtā manuskripta publicēšanas iespējām un apliecina, ka pieņemto redakcionālo lēmumu nenosaka vai neietekmē komerciālas vai citas savtīgas intereses.  

Autoru pienākumi:

Autoriem jāapliecina, ka iesniegtais manuskripts ir viņu oriģināldarbs, kas nav iepriekš publicēts un nav ieplānotā arī tā publicēšana kādā citā izdevumā. Viena un tā paša manuskripta iesniegšana vairāk kā vienā izdevumā ir uzskatāma par neētisku rīcību un nav pieņemama, bet iesniegtais manuskripts – noraidāms. Ja autors un redkolēģija tomēr vienojas par kāda raksta pārpublicēšanu, otrreizējā publikācijā obligāti jābūt norādei par pirmpublikāciju.

Ja autori ir izmantojuši citu autoru darbu fragmentus, tiem ir jābūt atbilstoši dokumentētiem un citētiem.

Autoriem ir jābūt gataviem iesniegt visus nepieciešamos papildus datus un materiālus, kas saistīti ar iesniegto manuskriptu un šaubu gadījumā apstiprinātu viņu iesniegto manuskriptu autorību.  

Recenzentu pienākumi:

Recenzentiem jāapliecina, ka viņiem nav nekādu interešu konfliktu un ka viņi vērtēs vienīgi manuskripta saturu.

Recenzenti nedrīkst izplatīt informāciju (kā rakstisku, tā mutisku), kas saistīta ar izvērtējamo manuskriptu un tā konfidencialitāti.

Ja recenzentu rīcībā ir pierādīta informācija, kas varētu būt pietiekams iemesls manuskripta noraidīšanai, recenzentiem tā jādara zināma galvenajai redaktorei.

Ja recenzents uzskata, ka viņš nevarēs laicīgi vai citu iemeslu dēļ izvērtēt manuskriptu, viņam par to nekavējoties jāinformē galvenais redaktors, lai manuskriptu varētu nodod vērtēšanai citam recenzentam.

 

 

 

Ievietots: 18.12.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk