Starptautiski socioloģiski salīdzinoši pētījumi
Sākumlapa >> Pētījumu virzieni >> Starptautiski socioloģiski salīdzinoši pētījumi

Institūta speciālisti daudzu gadu garumā strādā pie starptautisku salīdzinošu pētījumu īstenošanas. Zemāk apkopota informācija par nozīmīgākajiem īstenotajiem projektiem.


Eiropas Sociālais pētījums (ESS)

Akadēmiskais tīkls uz zinātni balstītai profilaksei (SPAN)

EUROSTUDENT

Starptautiskā sociālo pētījumu programma (ISSP)

European Election Study (EES, PIREDEU) 

«Paaudzes ceļi un gaitas»

DAPHNE III

Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarību monitoringa centra Iedzīvotāju aptauja (EMCDDA GPS)

Eiropas skolu apsekojums par alkoholu un narkotikām (ESPAD)

 


 

Eiropas Sociālais pētījums (European Social Survey — ESS)

Eiropas Sociālais pētījums (European Social Survey) ir uz akadēmiskiem standartiem balstīts starptautisks salīdzinošs socioloģisks pētījums, kas izveidots ar mērķi iezīmēt un izskaidrot vairāk nekā 30 Eiropas valstu iedzīvotāju attieksmes un vērtības. Projekts uzsāka aktīvu darbību 2001. gadā.

ESS pētījuma projektu ierosināja un tā uzsākšanu finansēja Eiropas Zinātnes Fonds (EZF), kas pārstāv gandrīz visu Eiropas valstu nacionālās akadēmiskās finansēšanas struktūras. Šāda lēmuma pamatā bija konstatācija, ka deviņdesmito gadu beigās Eiropā trūkst precīzi starpnacionāli attieksmju pētījumi, kuri piedāvātu drošticamus un salīdzināmus datus par vērtību izmaiņām Eiropas valstīs.

Pirms ESS projekta uzsākšanas 2000. gadā EZF izveidoja ekspertu grupu ar mērķi apzināt iespējas sākt jauna longitudināla salīdzinoša pētījuma veikšanu par vērtībām, kas metodoloģijas un satura precizitātes ziņā būtu izcils paraugs akadēmiskiem sociāliem pētījumiem. Pēc ekspertu grupas pozitīvā atzinuma saņemšanas EZF izveidoja divas komitejas projekta realizēšanas uzsākšanai: Vadības komiteju profesora Maksa Kāses (Max Kaase) vadībā, kuras sastāvā bija pārstāvji no 21 nacionālās akadēmiskās padomes, un Metodoloģijas komiteju profesora Rodžera Jovela (Roger Jowell) vadībā, kuras uzdevums bija izveidot longitudināla pētījuma struktūru un dizainu. Abām komitejām sadarbojoties, tika izstrādāts detalizēts pieteikums, kurš tika atbalstīts Eiropas Komisijā (EK). Tomēr EK piešķirtais finansējums sedza tikai ESS projekta centralizētās vadības, koordinācijas un metodoloģijas izstrādes komiteju darbību, paredzot, ka finansējumu pētījuma lauka darba veikšanai un pētījuma koordinācijai katrā no dalībvalstīm piešķir nacionālās par zinātni atbildīgās institūcijas. Rezultātā pētījuma pirmajā kārtā piekrita piedalīties 22 Eiropas valstis un šādā veidā 2001. gadā ESS kļuva par vienu no lielākajiem multi-finansētajiem projektiem sociālās zinātnēs.

ESS dalībvalstis

ESS projektu kopīgi finansē Eiropas Komisija, EZF un zinātni finansējošas institūcijas katrā no dalībvalstīm. Lai piedalītos ESS pētījumā, valstīm ir jārod finansējums, kas segtu pētījuma zinātniskās vadīšanas, koordinēšanas un lauka darba izmaksas nacionālajā līmenī. Sākotnējais finansējums no Eiropas Komisijas tika piešķirts ar nosacījumu, ka pētījuma pirmajā kārtā piedalīsies ne mazāk kā 9 valstis ar nacionālo līdzfinansējumu. Kā jau minēts, pirmajā kārtā iespēju piedalīties rada 22 valstis, bet otrajā kārtā 2003./2004. gadā pētījumā līdzdarbojās jau 26 dalībvalstis.

2006. gadā ESS vadības komitejas uzaicināja LUFSI kļūt par projekta zinātniskās vadības centru Latvijā, ko atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrija, nodrošinot trešā posma aktivitāšu finansējumu. Divu gadu laikā LUFSI pētnieki I. Trapencieres vadībā veica sākotnējo projekta dokumentācijas adaptēšanu un harmonizēšanu, tādejādi sagatavojot metodoloģisko pamatu tā īstenošanai Latvijā. Darbs veiksmīgi turpinājās arī veicot ESS ceturto posmu, taču pārravums finansējumā liedza iespēju īstenot projekta piekto posmu. 2012. gada nogalē gaidāms lēmums par finansējuma piešķiršanu sestā posma realizācijai.

Pētījuma datu publicēšana un izplatīšana

ESS pētījuma vīzija ir būt gan atklātam, gan brīvi pieejamam plašākai sabiedrībai. Projekts ir pierādījis sevi kā ārkārtīgi nozīmīgs augstākās kvalitātes datu avots zinātniskiem darbiem sociālajās zinātnēs. Sistemātiska uz augstākajiem akadēmiskiem standartiem balstīta pieeja metodoloģijas dokumentācijai ir kļuvusi par paraugu pētījumu veicējiem un jaunajiem speciālistiem ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī visā pasaulē. Detalizēta projekta dokumentācija ir brīvi pieejama interesentiem ESS Datu arhīvā.

Lai uzturētu un paplašinātu interesi par pētījumu, kā arī tā izmantošanu, tiek apkopota detalizēta bibliogrāfija par publikācijām, kuras ir saistītas ar ESS pētījumu. Par bibliogrāfijas uzturēšanu šobrīd atbild ESS Datu arhīvs. Jāatzīmē, ka ESS Datu arhīvā ir brīvi pieejami dati un detalizēta dokumentācija par katru no pētījuma posmiem, kas ļauj pētniekiem izmantot savākto informāciju savos pētījumos.

Iniciatīva «Edunet» piedāvā izmantošanai arī virkni tiešsaites moduļu, ar kuru palīdzību lietotāji ērtā un draudzīgā formā var uzzināt vairāk par ESS pētījumu. Katrs no moduļiem ir veltīts konkrētam pētījuma metodoloģijas aspektam un balstās uz datiem par noteiktu sociālu problēmu.

Finansējums

Lai arī ESS ir longitudināls pētījums, līdz šim Latvijā finansējums tika piešķirts katrai pētījuma kārtai atsevišķi. Pētījuma centrālā koordinēšana un izstrāde tika finansēta no Eiropas Komisijas 5. un 6. Ietvara programmām, kā arī no EZF. Savukārt nacionālās zinātni finansējošās institūcijas nodrošināja finansējumu pētījuma lauka darba un citu procedūru veikšanai un koordinēšanai nacionālajā līmenī katrā no pētījuma dalībvalstīm. Sīkāka informācija par pētījuma finansētājiem dalībvalstīs ir pieejama ESS mājaslapā internetā.

ESS ir viens no pirmajiem projektiem sociālajās zinātnēs un viens no 19 projektiem zinātnē, kuram paredzēts piešķirt Eiropas Savienības finansējumu zināntes infrastruktūras uzturēšanai. IZM ir apliecinājusi vēlmi turpināt projekta īstenošanu Latvijā, parakstot nodomu protokolu ar projekta vadības grupu, kas paredz apņemšanos sniegt ieguldījumu gan kopējās projekta koordinēšanas nodrošināšanai, gan nacionālajām aktivitātēm LUFSI vadībā.

LUFSI pētnieki ir pārliecināti, ka Latvijas dalība ESS projektā ir nozīmīgs ilgtermiņa ieguldījums sociālo zinātņu attīstībā Latvijā, kas nodrošina gan zinātniekiem, gan studentiem, gan valsts pārvaldes iestādēm sistemātiskus augstas kvalitātes starptautiski salīdzināmus datus. Piemēram, ESS dati tika izmantoti Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadiem sagatavošanā, disertāciju uz zinātnisko darbu izstrādē Latvijā un citās valstīs.

Kopš 2011. gada, ekonomiskās krīzes iespaidā IZM ir pātraukusi pētījuma finansēšanu, kā rezultātā Latvija netika pārstāvēta šī nozīmīgā pētījuma piektajā un sestajā posmā. Institūta pētnieki aicina IZM kā Latvijas pārstāvi projektā atsākt projekta īstenošanas finansēšanu, tādējādi stiprinot augstākās raudzes sociālai analīzei nepieciešamu bāzi.

Jāatzīmē, ka projekta nozīme un zinātniskā izcilība jau ir novērtēta augstākajā līmenī — ESS ir pirmais projekts sociālajās zinātnēs, kuram 2005. gadā tika piešķirta Eiropas nozīmīgākā balva zinātnes jomā — Dekarta balva.

ESS ir vienīgais Latvijā iesāktais sociālo un humanitāro zinātņu projekts no Eiropas zinātniskajā infrastruktūrā iekļautajiem projektiem.

Vairāk informācijas — http://www.europeansocialsurvey.org/.

 

 

Uz sākumu


 

Akadēmiskais tīkls uz zinātni balstītai profilaksei (Science for Prevention Academic Network — SPAN)   

SPAN sniegs ieguldījumu tādu slimību profilaksē kā vēzis, sirds un plaušu saslimšanas, diabēts un garīgās veselības traucējumi. Projekta partneri ir 32 Eiropas universitātes un zinātniskās institūcijas, vadošais partneris — Oksfordas Bruksa Universitāte.

Eiropas Komisija ir piešķīrusi gandrīz 500 000 eiro jaunā Akadēmiskā tīkla uz zinātni balstītai profilaksei izveidošanai, kas ļaus plašam zinātnieku lokam, kuri nodarbojas ar profilakses jautājumiem visā Eiropā, attīstīt plašu un daudzveidīgu zinātniskās ekspertīzes lauku, lai palīdzētu novērst neinfekciju slimības.

LUFSI ir atzīts kompetences centrs atkarību un citu ar sabiedrības veselību saistītu problēmu socioloģiskā izpētē.

SPAN projekta mājaslapa — http://www.span-europe.eu/.

Uz sākumu


  

EUROSTUDENT

EUROSTUDENT projekta mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmus datus par augstākās izglītības iestādēs studējošo dazādiem dzīves apstākļiem. Tā uzmanības centrā ir studentu sociāli-ekonomiskā situācija, taču uzmanība tiek pievērsta arī īslaicīgas starptautiskas mobilitātes jautājumiem. Lai nodrošinātu datu augstu kvalitāti un iespējas veikt drošticamu salīdzinošu analīzi, EUROSTUDENT vadības struktūra ir centralizēta, taču tā ietver spēcīgu nacionālo partneru tīklu. Latviju nacionālajā līmenī pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija.

LUFSI realizēja projekta II. un III. un V. posmus.

Jaunākās rezultātu publikācijas:

Vairāk par projektu — Eurostudent mājaslapā.

Uz sākumu 


 

 

Starptautiskā Sociālo Pētījumu Programma (International Social Survey Programme — ISSP)

Vairāk informācijas — http://www.issp.org/ 

Uz sākumu


  

Eiropas vēlēšanu pētījums (European Election Study — EES)

2004. gadā pirmo reizi Latvijā EES pētījums tika sekmīgi īstenots Latvijā I. Koroļevas vadībā. ESS uzmanības centrā ir ES iedzīvotāju piedalīšanās vēlēšanās un elektorālā uzvedība Eiroparlamenta vēlēšanās. Projektu 1979. gadā dibināja starptautiska elektorālās uzvedības pētnieku grupa.

LUFSI īstenoja Latvijā visus projekta komponentus:

  • pēcvēlēšanu iedzīvotāju aptauju,
  • partiju programmu satura analīzi («Euromanifestos»),
  • elites — kandidātu un deputātu — aptauju un
  • mediju satura analīzi.

EES 2004. gadā iegūtie dati ir brīvi pieejami projekta vietnē http://www.ees-homepage.net/.

2008. gadā EES struktūra tika transformēta 7. ietvarprogrammas projektā «Providing an Infrastructure for Research on Electoral Democracy in the European Union», vienalikus nomainot datu vākšanas stratēģiju uz darbu ar vienu izpildītāju visā Eiropā. Pēc projekta vadības ielūguma LUFSI pētnieks A. Aleksandrovs piedalījās pētījuma atvēršanas konferencē, un vēlāk kopā ar I. Koroļevu sniedza zinātniski-metodoloģisko atbalstu sagatavošanas posmā.

PIREDEU 2008. gadā iegūtie dati ir brīvi pieejami vietnē http://www.piredeu.eu/.

Uz sākumu


  

 «Paaudzes ceļi un gaitas» («Path of The Generation»)

Viens no nozīmīgākajiem fundamentāliem jaunatnes pētījumiem Latvijā, kas realizēts galvenokārt Filozofijas un socioloģijas institūtā laika posmā no 1983. gada līdz 1998. gadam. Līdz šim tas ir vienīgais tāda apjoma pētījums Latvijas sociālo pētījumu vēsturē, tas ir arī viens no nedaudzajiem šāda veida pētījumiem visā bijušajā PSRS teritorijā un Austrumeiropā.

Pētījuma gaitā tika savākta informācija par būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē jaunatnes integrācijas procesu pieaugušo dzīvē: sociālas vides raksturojums (ģimenes lielus, sastāvs u.c.), mājas dzīves organizācija, izglītības un darba pieredze, dažādas indivīda aktivitātes, vērtības un mērķi, kā arī sabiedrības institucionālie faktori, kas nosaka izglītības, darba un citas līdzdalības iespējas sabiedrīskajā dzīvē. Projekta sākotnējā iecerе bija izsekot izlasē iekļauto respondentu dzīves gājumam līdz 30 gadu vecumam, kad lielākā daļa cilvēku parasti ir apguvušī galvenās pieaugušo dzīves sfēras un ieguvusi vairāk vai mazāk stabilu sociālo pozīciju. Atsevišķo pētījumu posmu organizācijai bija jāatspoguļo galvenie notikumi cilvēka dzīvē. Vidējās izglītības iegūšana tika uzskatīta par pirmo pieturas punktu šajos notikumos. Projektu visā tā realizācijas laikā ir vadījis profesors Mikk Titma (Mikk Titma). 

Uz sākumu


 

DAPHNE III projekts «Ceļi ES direktīvu īstenošanai cīņā ar vardarbību pret sievietēm, bērniem un jauniešiem»

Projekta ietvaros eksperti no astoņām partnerorganizācijām analizēja likumdošanu, kas saistīta ar varadrbību pret sievietēm, bērniem un jauniešiem 10 ES dalībvalstīs par periodu no 1991. līdz 2006. gadam. Viens no pamata mērķiem bija identificēt labās prakses un sagatavot rekomendācijas ES pretvardarbības politikas ieviešanas uzlabošanai.

Projekts tika īstenots no 2007. līdz 2008. gadam; vadošais partneris — Ļubļanas universitāte; finansētājs — Eiropas Komisijas programma DAPHNE III; LUFSI pārstāvēja pētnieces I. Trapenciere un I. Kārkliņa.

Vairāk informācijas — http://www.ff.uni-lj.si/ 

Uz sākumu


 

Narkotiku lietošanas izplatība Latvijā (EMCDDA General population survey)

Projekts tika īstenots laika posmā no 2002. līdz 2003. gadam un bija pirmais šada veida pētījuma Latvijā. Institūta speciālisti veica metodoloģijas adaptāciju Latvijas apstākļiem saskaņā ar augstākajiem akadēmiskajiem standartiem, īstenoja datu iegūšanu, veica analīzi un sagatavoja vairākus speciālistus atkarību socioloģiskajā izpētē. Projekts radīja saikni starp epidemioloģisko (statistisko), analītisko un pētniecisko informāciju un lēmumu pieņemšanas procesu; paplašināja narkotiku lietošanas izpēti līdz valsts mērogam; radīja pamatu starptautiski salīdzināmu narkotiku izplatības pētījumiem Latvijā.

Pētījuma mērķi

  • Novērtēt narkotiku lietošanas izplatības indikatorus Latvijas iedzīvotāju ģenerālajā kopumā.
  • Noskaidrot sociālekonomiskos riska faktorus, kas veicina narkotiku lietošanu un narkotiku lietošanas motivāciju.
  • Novērtēt un izstrādāt ieteikumus narkotiku lietošanas profilakses un ārstniecības programmu pilnveidošanai, balstoties gan uz klientu, gan pakalpojumu sniedzēju sniegto informāciju.
  • Noskaidrot profesionāļu, ierēdņu un iesaistīto NVO pārstāvju informētību, viedokļus un attieksmes narkotisko vielu izplatības ierobežošanā un palīdzības sniegšanā atkarības slimniekiem.
  • Paaugstināt informētības līmeni sabiedrībā kopumā, kā arī speciālistu un lēmumu pieņēmēju starpā un atvieglot diskusiju par narkomānijas problēmu un tās risinājumiem.

Pēc Latvijas pievienošanās ES projektu administrē par sabiedrības veselību adbildīgās valsts iestādes. Taču joprojām LUFSI speciālisti, kā arī institūtā sagatavotie eksperti turpina sniegt ieguldījumu pētījuma kārtējo posmu realizācijā.

Vairāk informācijas — EMCDDA mājaslapā.

Uz sākumu


 

Eiropas skolu apsekojums par alkoholu un narkotikām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs — ESPAD)

Pētījuma 2007. gada rezultātu pārskats ir pieejams LUFSI ISSUU vietnē.

Vairāk informācijas — ESPAD mājaslapā.

Uz sākumu


 


 

Ievietots: 09.01.2013     Aktualizēts: 20.04.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk