VPP Nacionālā identitāte
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte

Letonika: Latvijas vēsture, valodas, kultūra un vērtības

LU FSI izstrādā 6. sadaļu Vērtību aspekti Letonikā

Letonikas 6. kongresā 10.-11.09, 2015.g. tika nolasīti referāti par vērtību aspektiem Letonikā, tiek izstrādāta kopēja grāmata, rakstu krājumi, lekcijas, uzstāšanās medijos. 1. posmā paveikts sekojošais: filosofijas speciālisti aizsāka darbu pie aksioloģijai veltīto filosofisko darbu izpētes, lai padziļinātu metodoloģisko pieeju jautājuma „Vērtību aspekti Letonikā” risināšanai. Grāmatas sadaļas balstīsies uz Letonikas kongresu referātu izstrādnēm un pētījumiem filosofijas, ētikas, aksioloģijas, identitāšu jautājumu, mutvārdu vēstures, etniskās problemātikas, reliģijpētniecības aspektos.  LU FSI seminārā 2014. gada decembrī tika diskutēts par šī kopdarba sadaļām, plānoti tematiskie risinājumi, atbild. M.Kūle. Grupā, kas no filosofijas viedokļa pēta vērtību jautājumus, strādā E. Buceniece, I. Šuvajevs, R. Kūlis, M. Kiope, V. Vēvere, M. Rubene, R. Bičevskis, I. Gubenko, M. Kūlis, E. Šimfa, U. Vēgners, M. Grīnfelde, A. Balodis, M. Jankovska, Ģ. Jankovskis. Pārtulkots un izdots T. Celma darbs „Subjekts un subjektivācija” ar pēcvārdu, ko izstrādāja E. Šimfa. T. Celma filosofijā risināti jautājumi par kultūru, subjektu un vērtībām, atspoguļojot Rietumu  kultūras nostādnes.Vērtību pētījumu nozīme Latvijā un Eiropas Savienībā pieaug sakarā ar ģeopolitisko jautājumu aktualizēšanos, Eiropas kopējās identitātes izpratnes padziļināšanu, patvēruma meklētāju plūsmām uz Eiropu, kultūru migrāciju, cilvēktiesību jautājumiem. Kopš Latvijas Republikas Satversmes preambulas pieņemšanas 2014.g. jautājumi par vērtībām tiek aktualizēti gan izglītības sistēmā, gan politikā un ekonomikā. Filosofu grupa, balstoties uz kompetenci aksioloģijas tematikā, sniedz gan torētiskus, gan praktiskus rezultātus. Visi 1. posmā plānotie uzdevumi ir sasniegti. 2. tēma, kurā izstrādātas konceptuālās nostādnes, ir „Herdera universs”, tajā paredzēts analizēt apgaismības vērtības  Latvijā, padziļināti pētīt Herdera Rīgas periodu; rezumēt to publikāciju sērijā, atbild. Raivis Bičevskis, Darba grupā strādāja Ģ.Jankovskis, R.Kūlis, A.Priedīte-Kleinhofa, I.Cera, M.Rubene, A.Hiršs, E.Buceniece,  M.Vecvagars, M.Kūlis. Publicēta monogrāfija Ziemeļu mags. Johans Georgs Hāmanis. Sastādīt. un zinātniskais redaktors R. Bičevskis. Rīga: FSI, 2014, 401 lpp. Apgaismības vērtības - orientācija uz racionalitāti, izglītību, morāli, tiesiskumu veido pamatu mūsdienu eiropeiskajai vērtību orientācijai. Pētījumi ir aktuāli, jo tie atklāj mūsdienu vērtību iesakņotību un padziļina izpratni par labesīgu dzīvi. 3. tēma, par kuru veikts konceptuālo nostādņu izstrādes darbs, ir „Vērtību jautājumi reliģijpētniecībā”. 2014.g. LU FSI notika zinātniskais seminārs par  Reliģiski filozofisku rakstu (SCOPUS datubāzē)  izdošanu un tematiskajiem jautājumiem uz 2015. gadu, grupa apsprieda katolicisma, Austrumu kristietības, vecticības, pareizticības jautājumus Baltijā, atbildīgā - S.Krūmiņa-Koņkova, grupā strādā M. Kiope, I. Runce, M. Grīnfelde, R. Kūlis. Publicēti raksti par jogas kustību Latvijā (Koņkova S.), kara jautājumiem vērtību aspektā (I.Šuvajevs), lingvistisko pavērsienu un teoloģiju, tie publicēti žurnālā Reliģiski-filozofiski raksti XVII, 2014.Jautājums par kristīgo vērtību nozīmi mūsdienās ir politisko, kultūras, reliģisko diskusiju pamatā: pētnieku grupa pēta, vai un kādā veidā kristīgās vērtības un reliģiskās idejas var tikt iemiesotas mūsdienu sekulārajās sabiedrībās un kāda ir reliģiskā situācija Latvijā. Darba uzdevums ir izpildīts, to pārsniedzot ar nozīmīga žurnāla „Reliģiski filozofiski raksti” publikāciju, par kuru saņemts augsts starptautisks vērtējums un iekļaušana SCOPUS datu bāzē.4. tēma, par kuru veikts konceptuālo nostādņu izstrādes darbs, ir pētījumi par mazākumtautībām Rīgā un Latvijā, identitāšu veidošanos pagātnē, tagadnē un nākotnē, lokālā un starptautiskā kontekstā, priekšplānā izvirzot vērtību jautājumus Multikulturālā Rīga un Latvija, tika uzsākti pētījumi par baltu un slāvu kultūru mijiedarbību,atbildīgais V.Volkovs, grupā strādā S.Kovaļčuka, L.Dribins, A.Gavriļins, I.Runce. Publicēts V. Volkova raksts „The identity of ethnic minorities in Latvia: socio-political and scientific discources in the period 1991–2014. Ethnicity. Ethnic minorities and political Reality, Nr. 2(11), 2014. Etnisko mazākumtautību kultūras vērtību pētījumi ir nozīmīgi, lai stimulētu sabiedrības saliedētību Latvijā. Sagatavotas un izdotas 2 grāmatas „Filosofijas lekcijas Rīgā”, kas atspoguļo pētījumus par kultūru un vērtībām - Funks R. Ēriha  Fromma aktualitāte. Sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs, pēcvārda autors I. Šuvajevs; Šmids  V. Mīlestība un draudzība: dzīves jēga. Sastādītājs, zinātniskais redaktors, tulkotājs un pēcvārda autors I. Šuvajevs. I. Izdevumu sērija „Filosofijas lekcijas Rīgā” sniedz iespēju interesentiem iepazīties ar Rietumu civilizācijas būtiskām vērtībām: „ būt|” šķīrums no „piederēt”, kultūras vērtības, brīvība, mīlestība, draudzība un citas. Šādu saskarsmes un ētisko vērtību aplūkojums sniedz iespēju Latvijā mazināt patērētājsabiedrības orientāciju uz  materiālo pasauli un vairāk pievērst kultūras un sociālām vērtībām. Darba uzdevums ir ne tikai izpildīts, bet pārpildīts, izdodot 2 grāmatas.  5. tēma ir Nacionālā mutvārdu vēsture  un dzīvesstāstu pētījumi,  atbildīgās - I.Garda-Rozenberga, M. Zirnīte, V. Skultane. Nacionālās mutvārdu vēstures grupa pievērsās jautājumiem par sociālo atmiņu, kara traumatiskās pieredzes atspoguļojumiem vērtību aspektā, publicējot nozīmīgus rakstus: tajā skaitā V.Skultans. Narratives of Survival and the Politics of Memory. European Journal of  Life Writing, Vol. 3, 2014;  M.Krūmiņas raksts „Otrā pasaules kara bēgšanas naratīvi diasporas latviešu dzīvesstāstos”, sture: avoti un cilvēki. XVII.  Savāktas 18 intervijas, veikta 23 interviju pierakstu digitalizēšana, izstrādāts buklets Nacionālā mutvārdu vēsture krievu val. Darba uzdevums izpildīts. Sekojot sabiedrības un mediju pieprasījumam, noorganizēta konference „Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un  Eiropas Padomē – filosofiskie secinājumi Latvijai”, ko organizēja LU FSI un LU Bibliotēka, 2014. g. 12. decembrī. Konferencē piedalījās divi Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapi, izvērtās diskusija par kristīgo vērtību īstenošanas iespējām Latvijā. Šis pasākums tika atspoguļots medijos un guva ieinteresētās publikas uzmanību.

Ievietots: 23.01.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk