Datu arhīvs

Projekta gaitā ir izveidots vērtīgu kvantiatīvu datu un kvalitatīvās informācijas arhīvs. Rūpējoties par migrācijas jautājumu akadēmiskas pētniecības attīstību, FSI pētnieku grupa un ESF projekta padome plāno padarīt pieejamu anonimizētus pētījuma datus zinātniekiem un studentiem akadēmisku darbu izstrādei.

Kādu informāciju būs iespējams iegūt?

 • Kvantiatīvā pētījuma anonimizēts datu fails.

Vēršam uzmanību uz to, ka respondentu kontaktifnormācija un cita personiska rakstura informācija datu faila lietotājiem – gan LU FSI, gan ārpus tā – nav pieejama. Datu lietošanas noteikumi paredz arī aizliegumu mēģināt identificēt aptaujas respondentus un mēģināt sazināties ar viņiem, izmantojot aptaujas informāciju.

 

Kādi ir lietošanas nosacījumi?

Individuālu pētījumu viekšanai piekļuvi datiem varēs pieprasīt sākot ar 2017. gada 31. augustu.

Taču vēl pirms šī termiņa ir iespējams pieteikties kvantitatīvās informācijas izmantošanai, veidojot sadarbību ar Projekta pētniekiem. Galvenie priekšnosacījumi piekļuves iegūšanai ir šādi:

 • datu analīzes veikšanā kā līdzautors piedalās Projekta un/vai LUFSI pētnieks;
 • kvalifikācijas darbu izstrādes gadījumā maģistra vai doktora grādu iegūšanai, Projekta un/vai LUFSI pētnieks ir darba vadītājs vai oficiāli apstiprināts otrais vadītās;
 • datus drīkst izmantot tikai tā pētījuma vajadzībām, kurš minēts pieteikumā;
 • aizliegts nodot datu failu vai tā daļas neautorizētām personām;
 • jebkādās publikācijās, kurās izmantoti Projekta datu analīzes rezultāti, obligāta atsauce uz:
  • LU FSI,
  • ESF līdzfinansētu projektu «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika»,
  • projekta numuru 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040,
  • datu faila versijas numuru;
 • par visām publikācijām (t.sk. prezentācijām konferencēs), kurās iekļauta Projekta datu analīze, jāinformē LUFSI, nogādājot publikāciju kopijas vai nosūtot uz oficiālo e-pasta adresi (fsi@lza.lv) elektroniskas kopijas.

 

Kā iegūt pieeju?

Oficiāls iesnigums jāadresē un jāiesniedz LU FSI (sk. Kontaktinformācijas sadaļā). Pieteikumā pietiekamā apjomā jāapraksta:

 • informācijas izmantošanas mērķis;
 • analīzes metodes, to pielietošanas stratēģija;
 • ētikas normu ievērošana;
 • Projekta un/vai LUFSI pētnieks, sadarbībā ar kuru tiks veikts pētījums;
 • studentiem jānorāda arī persona (pasniedzējs, profesors), kura nodrošinās zinātniskas konsultācijas un darba izstādes uzraudzību;
 • iestāde / organizācija, kurā tiek īstenots pētījums.

LU FSI izsniedz atļauju datu lietošanai tikai iesniegumā minētā pētījuma veikšanai.

Ja tiek pieņemts pozitīvs lēmums, pieteicējs apliecina konfidencialitātes un datu lietošanas noteikumu ievērošanu.

Gadījumos, ja zinātnieks vai students vēlas analizēt datus citu darbu vai pētījumu ietvaros, atļauja datu izmantošanai ir jāpieprasa atkārtoti.

Piekļuve datiem ir bezmaksas. 

 

Ievietots: 01.11.2015     Aktualizēts: 15.01.2017