Mūsu komandā ir pieredzējuši sociologi un izglītības pētnienki no Latvijas un Norvēģijas:


 

Inta MIERIŅA, Dr. sc. soc.
projekta vadītāja

I. Mieriņa ir projekta zinātniskā vadītāja, ieguvusi socioloģijas doktora grādu Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātē. I. Mieriņas pētnieciskais darbs projektā par izglītības pārvaldību lauku depopulācijas apstākļos saistīts ar Latvijas un Norvēģijas pašvaldību aptauju par skolu attīstības un pārvaldības modeļiem un mazo lauku skolu administrācijas aptauju salīdzinošā perspektīvā.

I. Mieriņa kā projekta «Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika» zinātniskā vadītāja ir saņēmusi Latvijas Universitātes balvu par sasniegumiem zinātnē. I. Mieriņa ir strādājusi kā asociētā profesore Varšavas Universitātē, ERC projektā «Public Goods through Private Eyes» realizācijā 14 Centrāl- un Austrumeiropas valstīs. Tāpat I. Mieriņa bijusi iesaistīta vairākos liela mēroga ES pētnieciskajos projektos tādos kā «Memory, Youth, Political Legacy And Civic Engagement» (MYPLACE), «Growing Inequalities’ Impacts» (GINI), «The European Social Model along the economic crisis and austerity policies — Developments, effects and policy issues» un citos. Inta bijusi vairāku stipendiju laureāte, un viesojusies kā pētniece Ārhusas Universitātē Dānijā, Ilinoisas Universitātē Čikāgā un GESIS EUROLAB Vācijā. I. Mieriņas zinātniskās publikācijas pieņemtas vai publicētas tādos žurnālos kā European Societies, Europe-Asia Studies un Polish Sociological Review.

Pētnieciskās intereses:
migrācija, izglītības socioloģija, sociālais kapitāls, politiskā līdzdalība, demokratizācija, valsts-pilsoņu attiecības, sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība, labējais radikālisms, Centrāl- un Austrumeiropas valstis, vēsturiskā atmiņa, kohortu analīze, kvantitatīvo pētījumu metodoloģija.

 


 

Inese ŠŪPULE, Dr. sc. soc.
pētniecie / projekta vadītāja

I. Šūpule, projekta pētniece, pētījumā ir atbildīga par WP1 — pētījuma teorētiskās koncepcijas sagatavošanu, balstoties uz izglītības pārvaldības (multilevel governance) un reģionālās attīstības teoriju sintēzi, kā arī gadījumu izpētes veikšanu. Pētnieces uzmanības centrā būs tas, kā izglītības pārvaldības līmeņi mijiedarbojas, vertikālā un horizontālā pārvaldības dimensija, daudzfunkcionālu kopienas skolu pārvaldības modelis.

I. Šūpulei ir socioloģijas doktora zinātniskais grāds politikas socioloģijā, kas iegūts 2012. gadā Latvijas Universitātē. Līdztekus projektam Inese Šūpule ir pētniece arī Baltijas Sociālo zinātņu institūtā, kur šobrīd aktuālās izpētes tēmas ir mazākumtautības Latvijā, pilsonība un izglītība.

Pētnieciskās intereses:
izglītības pārvaldība, politikas plānošana, pilsonība, migrācija, sabiedrības integrācija, etniskās attiecības, valodu lietojums un zināšanas, un diskursu analīze (kritiskā diskursu analīze un diskursīvā psiholoģija).

 


 

Ilze KOROĻEVA, Dr. sc. soc.
pētniecie

Ilze Koroļeva ir LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, kopš 2011. gada institūta direktora vietniece. I. Koroļeva pētījumā ir atbildīga par WP2 - Latvijas un Norvēģijas pašvaldību aptauju par skolu attīstības un pārvaldības modeļiem un mazo lauku skolu administrācijas aptauju salīdzinošā perspektīvā.

Pētniece ieguvusi socioloģijas doktora grādu lietišķajā socioloģijā Latvijas Universitātē. Kopš 1991. gada viņas zinātniskā darbība veltīta galvenokārt jaunatnes problēmu izpētei. Ilze Koroļeva piedalījusies vairāk nekā četrdesmit jaunatnes izpētei veltītu projektu izstrādē un realizācijā, bijusi vairāku starptautisku salīdzinošu pētījumu, t.sk. longitudinālu zinātnisku projektu «Path of the Generation» (1992–1999), «ESPAD — The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs» (2003, 2007, 2011), «World Values», «European Social Survey», «ECAD — European Cities against Drugs» pētnieciskās daļas «Youth in Europe» (2006, 2008, 2010) un citu starptautisku pētījumu vadītāja un koordinatore Latvijā. Viņa ir vairāk nekā 50 jaunatnes problēmām veltītu publikāciju autore, starptautisku semināru organizatore un divu starptautisku konferenču — «IT Century: Young People and Social Changes» (Rīga, 2001) un «Youth in Latvia, Europe, Globe: Opportunities and Risks» (Rīga, 2012) orgkomitejas vadītāja.

Pētnieciskās intereses:
jaunatnes socioloģija, jauniešu migrācija, identitātes veidošanās un transformācijas, jauniešu integrācija mītnes zemes sabiedrībā, kvantitatīvo un salīdzinošo pētījumu metodoloģija.

 


 

Ieva KĀRKLIŅA, Dr. sc. soc.
pētniece

I. Kārkliņai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa salīdzinošo socioloģisko pētījumu vadīšanā un koordinēšanā, kā arī rekomendāciju izstrādē par izmaiņām sabiedrības veselības un sociālās politikas plānošanā un īstenošanā. Pētnieciskās intereses prioritāri saistītas ar reģionālo attīstību sociālās iekļaušanas kontekstā, izglītības un jaunatnes socioloģiju. Projektā par izglītības pārvaldību lauku depopulācijas apstākļos I. Kārkliņa veic izglītības statistikas analīzi laika periodā no 2004. gada, kā arī padziļināti pēta tēmu par izglītības lomu dažādu grupu spēcināšanā (empowerment).

I. Kārkliņa ieguvusi vadībzinātņu maģistra grādu izglītības vadībā Latvijas Universitātē un sociālo zinātņu doktora grādu socioloģijā Rīgas Stradiņa universitātē, izstrādājot promocijas darbu par tēmu «Latvijas trūcīgo ģimeņu bērnu izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori», padziļināti pētot drošumspējas un sociālā elastīguma (resilience) determinantus.

Pētnieciskās intereses:
izglītības vadība, izglītības sasniegumus ietekmējošie faktori, reģionālā attīstība, sociālā iekļaušana, migrācijas procesi.


 

Miķelis GRĪVIŅŠ, Dr. sc. soc.

M. Grīviņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze nacionāla un starptautiska līmeņa salīdzinošo socioloģisko pētījumu īstenošanā. Šajā projektā par izglītības pārvaldību lauku depopulācijas apstākļos viņš pēta dažādu aģentu sadarbību izglītības pārvaldībā, un ir atbildīgs par gadījuma izpētes vadlīniju sagatavošanu un gadījumu izpētes veikšanu (kopā ar I. Šūpuli)

Līdztekus projektam M. Grīviņš ir pētnieks arī Baltijas Studiju centrā, kur šobrīd aktuālās izpētes tēmas ir ilgtspējīga lauku un reģionālā attīstība, agro-pārtikas sistēmas, lauksaimniecība un inovācijas.

M. Grīviņš ir ieguvis sociālo zinātņu doktora grādu lietišķajā socioloģijā Latvijas Universitātē, izstrādājot promocijas darbu par tēmu «Izglītības aģentu vienlīdzības interpretācija». Savā promocijas darbā M. Grīviņš aplūko to, kā mācību procesi klasē, mikro līmenī ietekmē skolēnu iespējas iegūt zināšanas un izglītību. Analīzē izmantota kritiskās diskursa analīzes pieeja.

Pētnieciskās intereses:
izglītības socioloģija, izglītības iestāžu sadarbības aģenti, izglītības pētījumu metodoloģija, kritiskā diskursu analīze, ilgtspējīga lauku un reģionālā attīstība, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas.

 

 

 

Ievietots: 12.04.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk