Projekti
LU FSI pētnieki noorganizēja darba grupas un iesniedza 11 pieteikumus sociāli humanitārajās zinātnēs LZP grantu konkursam 2018-2022
Ievietots: 28.03.2018
LU bāzes un snieguma finansējuma projekts 2016.-2018
Ievietots: 17.04.2016
LU FSI vada prioritāro jomu: Kritiskā domāšana, inovācijas, konkurētspēja, globalizācija
Aicinām pieteikties uz šīs tēmas kopīgu izstrādi visus LU ieinteresētos zinātniekus sociālajās un humanitārajās fakultātēs un institūtos, pieteikumus rakstīt uz: fsi@lza.lv
LU FSI atbildīgie zinātnieki:
Dr. phil. Solveiga Krūmiņa- Koņkova
Ievietots: 29.03.2016     Aktualizēts: 17.04.2016
LZP projekti, VPP, Eiropas projekti turpinās 2016.g.
Ievietots: 23.01.2016
02.01.2014 sākas ESF līdzfinansēts projekts "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika"
Ievietots: 26.01.2014     Aktualizēts: 19.02.2014
12.12. 2013
Ievietots: 20.12.2013     Aktualizēts: 26.01.2014
beigusies LZP iesniegto projektu vērtēšana uz 2013.g.
Ievietots: 20.02.2013
Visi FSI zinātnieki tiek aicināti sekot LZP prasībām projektu iesniegšanai
līdz 1.10.2012,
www.lzp.gov.lv/projekti
situāciju ar mūsu projektu atbilstību starptautiskiem kritērijiem analizēsim LU FSI ZP sēdē 26.09.2012
Ievietots: 23.09.2012
LZP kārtējā sēdē tika apspriests jautājums, kā uzlabot grantu vērtēšanas procedūru. Paredzēts iesaistīt 3 ārzemju ekspertus - neklātienē un organizēt vērtēšanas paneļus LZA. Iesniegt projektus būs grūtāk, jo LZP vēlas administratīvi vērtēt arī granta iesniedzēja - zinātnieka CV, lai tas atbilstu izcilībai,
humanitārajās un sociālajās zinātnēs vismaz 3 raksti 6 gadu laikā starptautiskās datu bāzēs esošos žurnālos ar citējamības indeksu
vai monogrāfija, kas izdota ar institūcijas ZP rekomendāciju, recenzēta un publicēta zinātnisko izdevniecību LZP apstiprinātā sarakstā.Tas gan tiek piedāvāts kā LZP locekļa J.Kloviņa u.c. projekts. 24. maijā notiks LZP sēde, kurā vai nu pieņems vai noraidīs šo ieteikumu. Paredzēts arī mainīt finansējumu no LR budžeta zinātniekiem, kas pieder dažādām nozarēm. Humanitāro un sociālo zinātņu blokam Ivara LĀča vadītā LZP darba grupa paredz samazinājumu par - 2.5% no esošā, priekšroku dodot fizikas un matemātikas nozarei, palielinot finansējumu par +7%. LZP sēdē tika izteikts protests pret šādu ieteikumu sakarā ar nepietiekami precīzo kritēriju izstrādi, jo tiek ņemtas vērā tikai nozarē esošās pēdējo 5 gadu SCI publikācijas, bet ne pārējie dažāda veida zinātniskie sasniegumi.
Ievietots: 24.04.2012
LU FSI zinātnieki gatavo priekšlikumus par nacionālās identitātes tematikas un pētījumu rezultātu apspriešanu Latvijas institūta publiskajos pasākumos. Ierosinājumu FSI saņēma no LI vadītājas Karinas Pētersones. LI jau diskutēts pa krājumu "Pārskats par tautas attīstību".
Ievietots: 09.04.2012
IZM apstiprinājusi VPP uz 2012.g. Samazinājums - 0,4% salīdzinājumā ar 2011.g. LU FSI piedāvā izstrādāt pētījumus, kas jau paredzēti programmas 3. etapā, publicēt 6 monogrāfijas, rakstu krājumus. ERAF līguma ietvaros 2012.g. notiks 4 starptautiskas konferences, referātu sagatavošana. Iesniegt saskaņotus darba uzdevumus katrai projekta grupai, nodot Vandai Dombrovskai par katru zinātnieku līdz 23.03.
Ievietots: 22.03.2012
Visos LU FSI zinātniskajos projektos notiek aktīva starptautiskā sadarbība ar ārzemju zinātniekiem, tajā skaitā ar ASV, Vācijas, Čehijas, Somijas, Zviedrijas, Francijas, Turcijas, Taivānas, Indijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas u.c. valstu zinātniekiem. LU FSI vadošie pētnieki lasa lekcijas starptautiskos forumos, universitātēs, piedalās starptautisku kongresu organizācijas komitejās, vada plenārsēdes, sesijas, apaļos galdus.
Ievietots: 01.03.2012
2011.g. notiek LU FSI un biedrības Šamir kopīgi organizētais Zinātniski praktiskais seminārs "Pirmskara ebreju izglītības un sabiedriskās dzīves prakses. Izdotas tēzes, pieejamas LU FSI, 5. stāvs, 505. istaba.
Ievietots: 29.02.2012     Aktualizēts: 01.03.2012
Riharda Kūļa vadītā LZP projekta pētnieks Aigars Dāboliņš 2010.g. aizstāv promocijas darbu fenomenoloģijā. Recenzenti: Dr. Ella Buceniece, Dr. Māra Kiope, Dr. Raivis Bičevskis. Promocijas padomi vada prof. Māra Rubene, A. Dāboliņa darba vadītājs prof. Rihards Kūlis.
Ievietots: 29.02.2012     Aktualizēts: 01.03.2012
Profesores, LU FSI direktores Maijas Kūles devumam veltīta izstāde LU. Kopumā viņa publicējusi 5 grāmatas, vienu kopā ar R.Kūli "Filosofija" (1996,1997, 1998.g. un turpmākajos gados atkārtoti izdevumi "Zvaigzne ABC", grāmatu "Phenomenology and Culture" (FSI, 2002), grāmatu "Eirodzīve" (2006), grāmatu "Ceļš saprašanās labirintos" (1989), vairāk nekā 120 zinātniskos rakstus, tajā skaitā izdevniecībā Kluwer acad. publishers, Springer, u.c. angļu, krievu, grieķu u.c. valodās.
Ievietots: 29.02.2012     Aktualizēts: 01.03.2012
Kopš 2007. gada Latvija ir iesaistījusies Eiropas Sociālā pētījuma (European Social Survey) realizācijā, kurš ir viens no trim Eiropas Savienības sociālo zinātņu infrastruktūras projektiem. ESS pētījuma projektu ierosināja un tā uzsākšanu finansēja Eiropas Zinātnes Fonds (European Science foundation), kas pārstāv gandrīz visu Eiropas valstu nacionālās akadēmiskās finansēšanas struktūras. Šāda lēmuma pamatā bija atziņa, ka Eiropā trūkst drošticamu un salīdzināmu datu par vērtību izmaiņām Eiropas valstīs. Ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu Latvijā šo projektu realizē LU Filozofijas un socioloģijas institūta sociologi. Līdz šim realizēti divi ESS pētījuma posmi – 3. posms 2007. gadā un 4. posms 2009. gadā.
Ievietots: 29.12.2010
Projekta mērķis ir publicēt zinātnisku rakstu, dokumentu un atmiņu krājumu "Rīgas vecticībnieki: publikācijas, dokumenti, atmiņas" par Rīgas vecticībnieku vēsturi, veicinot vecticības gadsimtiem izkopto labdarības un sociālās palīdzības tradīciju atdzimšanu, vecticībnieku pašapziņas celšanu, kā arī starpkultūru dialoga procesu Rīgā.
Ievietots: 10.12.2010
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk