Projekti

LU FSI zinātnieku dalība Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” projektos

Laika periodā no 2009.gada janvāra  līdz 2010.gada oktobrim LU FSI pētnieki Dr.sc.soc Ritmas Rungules vadībā īstenoja projektu „Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski Baltijas valstīs” (Nr. EEZ08AP-14).

Pētījuma mērķis bija izpētīt un salīdzināt sabiedrības novecošanas izpausmes Baltijas valstīs sociālās aizsardzības, nevienlīdzības, sociālās politikas un nodarbinātības aspektos. Lai to sasniegtu, īstenoti vairāki uzdevumi: 1) teorētiskās literatūras par sabiedrības novecošanu apkopošana, teorētisko pieeju sabiedrības novecošanas izpētei raksturošana; 2) veikto pētījumu un publikāciju apkopošana par sabiedrības novecošanas dažādiem aspektiem; 3) salīdzinošā pētījuma metodoloģijas izstrāde, indikatoru izvēle, salīdzinošās analīzes metožu apguve; 4) raksturots un salīdzināts veco cilvēku stāvoklis sabiedrībā, izmantojot dzīves apstākļu, nodarbinātības, nabadzības un sociālās atstumtības indikatorus; 5) noskaidrotas un salīdzinātas sociālās politikas pieejas iedzīvotāju novecošanas problēmu risināšanai Baltijas un citās Eiropas valstīs; 6) noskaidrotas nodarbinātības iespējas un riski pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem.
 
Projekta laikā tika veikta vairāku salīdzinošu pētījumu EU-SILC un Eiropas Sociālā pētījuma (ESS) individualizēto datu analīze, apkopota un analizēta literatūra par iedzīvotāju novecošanas tendencēm un problēmām, veiktas ekspertu intervijas par šo problēmu risināšanas pieredzi Baltijas valstīs.
 
Pētījuma rezultāti atspoguļoti rakstu krājumā „Veco cilvēku situācijas raksturojums un salīdzinājums Baltijas valstīs nodarbinātības, sociālās nevienlīdzības un sociālās politikas aspektos”, kas ietverti kolektīvajā monogrāfijā ar tādu pašu nosaukumu, kuras publicēšana, piesaistot papildu finansējumu, paredzēta 2011. gadā.
 
Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību
 
 
 
Laika periodā no 2009.gada 1. novembra līdz 2010.gada 30.oktobrim EEZ finanšu instrumenta finansētās grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi” projekta „Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu salīdzinoša analīze” (NR. EEZ09AP-09) ietvaros LU FSI sociologi veica pētījumu ar mērķi izpētīt atkarību veidošanās riskus ietekmējošos faktorus un veikt to salīdzinošo analīzi Baltijas un Eiropas valstu kontekstā.
 
Šajā nolūkā tika realizēti vairāki teorētiski un praktiski uzdevumi: 1) teorētisko pieeju atkarību izpētē analīze un pārskata sagatavošana par šo jautājumu 2) atkarību izplatības rādītāju salīdzinoša analīze Baltijas un Ziemeļvalstu jauniešu vidū, 3) atkarību veidošanās riskus ietekmējošo faktoru modelēšana un salīdzinājums starp dažādām Eiropas valstīm, 4) pētījuma ECAD metodoloģiskās pieejas un salīdzinošās analīzes metožu apguve, 5) atkarību izraisošo nelegālo vielu izplatības un pieejamības analīze, balstoties uz padziļināto interviju rezultātiem, 6) pamatojoties uz rezultātu analīzi, sagatavoti raksti kolektīvajai monogrāfijai.
 
EEZ granta ietvaros veiktā pētījuma rezultātā sagatavota izdošanai kolektīva monogrāfija, kuras atsevišķās nodaļās sniegts kā teorētisko pieeju analītisks pārskats, tā arī analizēti atkarību izplatības rādītāji, riska un aizsargājošo faktoru ietekmes uz atkarību veidošanos modeļi Latvijā un citās Eiropas valstīs. Sagatavoto monogrāfiju plānots publicēt 2011. gadā, piesaistot papildus finansējumu. Publicētie rezultāti un secinājumi būs vērtīgs materiāls speciālistiem, politiķiem un citiem interesentiem, kas iesaistīti atkarību izpētē un profilakses stratēģijas izstrādē un īstenošanā.
 
Projekta īstenošanai saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību

 

 

 

Ievietots: 17.03.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk