Projekti

LU izsludinātie projekti bāzes finansējuma apgūšanā

LU FSI vada prioritāro jomu: Kritiskā domāšana, inovācijas, konkurētspēja, globalizācija
Aicinām pieteikties uz šīs tēmas kopīgu izstrādi visus LU ieinteresētos zinātniekus sociālajās un humanitārajās fakultātēs un institūtos, pieteikumus rakstīt uz: fsi@lza.lv
LU FSI atbildīgie zinātnieki:
Dr. phil. Solveiga Krūmiņa- Koņkova


Informatīvi skaidrojošs materiāls par atlīdzībām un kārtējiem izdevumiem struktūrvienībās plānotā bāzes un snieguma finansējuma izmantošanu LU 2016.gadā

 

Juridiskais ietvars – LU 21.03.2016. rīkojums Nr. 1/130 (turpmāk – rīkojums).

Katrai struktūrvienībai paredzētais bāzes un snieguma finansējums 2016.gadam – rīkojuma 1.pielikumā.

 

 

INSTITŪTA/FAKULTĀTES XXX

BĀZES FINANSĒJUMS

2016.GADAM

(atbilstoši struktūrvienības lēmumam piesaistīts vienai vai vairākām tēmām)


 

 

INSTITŪTA/FAKULTĀTES XXX

SNIEGUMA FINANSĒJUMS

2016.GADAM

(atbilstoši struktūrvienības lēmumam piesaistīts vienai vai vairākām tēmām)


2016. – 2018. gada prioritārās pētniecības tēmas un šo tēmu vadošie partneri ir:

Tēma

Vadošais partneris

2016

2017

2018

Inovatīvas informācijas tehnoloģijas

Datorikas fakultāte

 

 

 

Nano un kvantu tehnoloģijas, medicīniskā fizika

Atomfizikas un spektroskopijas institūts

 

 

 

Matemātikas metodes pētījumu izcilībai

Fizikas un matemātikas fakultāte

 

 

 

Inovatīvie materiāli un augstas enerģijas starojums

Ķīmiskās fizikas institūts

 

 

 

Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

 

 

Bio-medicīna, farmācija

Medicīnas fakultāte

 

 

 

Reģeneratīvā medicīna, biobanka

Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

 

 

 

Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība

Bioloģijas fakultāte


 

 

Sabiedrības veselība, dzīves kvalitāte un nācijas ilgtspēja

Sociālo zinātņu fakultāte

 

 

 

Kritiskā domāšana, inovācija, konkurētspēja un globalizācija

Filozofijas un socioloģijas institūts

 

 

 

Letonika, diaspora un starpkultūru komunikācija

Humanitāro zinātņu fakultāte

 

 

 

Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

 

 

 

 

·         Prioritārās tēmas ir iekļaujošas nevis izslēdzošas, t.i., tās iekļauj arī radniecīgās pētījumu tēmas, kas iekļautas LU Pētniecības programmā 2015 – 2020 (pētniecības programmas atrodamas „Mans portāls” LU Normatīvo aktu sistēmā (ieteicams meklēt pēc frāzes „pētniecības programma”);

·         Finansējums 2017. un 2018.gadam tiks piešķirts katrai struktūrvienībai atbilstoši IZM piešķirtajam bāzes un snieguma finansējumam konkrētajam gadam, to struktūrvienības turpinās ieguldīt šajās tēmās.

 

Tēma (piemērs)

Vadošais partneris

Partneri

Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība

Bioloģijas fakultāte

Struktūrvienība 1

 

Struktūrvienība 2

 

Struktūrvienība 3

 

Text Box: 1 tēma =
1 vadošajam partnerim un partneriem kopīgs 3 gadu pētniecības projekta plāns
+
1 vadošajam partnerim un partneriem kopīgs pētniecības projekts 2016.gadam
Text Box: 1 tēma =
Katrai struktūrvienībai kopīgajā projektā ir
2 finansējuma avoti – bāzes un snieguma finansējums

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dokumentu sagatavošana un projekta īstenošana vienas tēmas ietvaros notiek iesaistīto struktūrvienību konstruktīvas un vienam otru papildinošas, sinerģiskas (ne izslēdzošas!) sadarbības procesā!!!2016. – 2018. gada prioritārās pētniecības tēmas “Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība”

3 gadu pētniecības projekta plāns

·         Vadošā partnera vadībā izstrādā visi tēmā iesaistītie partneri kopā;

·         Vadošais partneris līdz 30.03.2016. informē pārējos tēmā iesaistītos partnerus par projekta vadītāju, kurš koordinē dokumenta izstrādi sadarbībā ar partneriem;

·         Termiņš dokumenta pabeigšanai un iesniegšanai Zinātniskās darbības un projektu departamentā (Baznīcas iela 5, sētas māja, 4.stāvs + elektroniski: Sigita.Kalke@lu.lv) līdz 14.04.2016.;

·         Izstrādājams brīvā formā;

·         Iekļaujama vismaz šāda informācija – 3 gadu pētniecības projekta mērķis (KĀPĒC PĒTĪSIM?), projekta uzdevumi (KO PĒTĪSIM?), iesaistītās struktūrvienības un to loma, plānotie rezultāti (skat. atsevišķā sadaļā), 2016.gada finansējums un nepieciešamais finansējums 2017. un 2018.gadā);

·         Saturisko vērtējumu un tālāko saturisko uzraudzību veic nozaru zinātņu padomes;

·         3 gadu plāns tiek aktualizēts vienu reizi gadā, sniedzot projekta pieteikumu nākamajam gadam.


Pētniecības tēmas “Ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība”

pētniecības projekta pieteikums 2016.gadam


·         Vadošā partnera vadībā izstrādā visi tēmā iesaistītie partneri kopā;

·         Vadošais partneris līdz 30.03.2016. informē pārējos tēmā iesaistītos partnerus par projekta vadītāju, kurš koordinē dokumenta izstrādi sadarbībā ar partneriem;

·         Termiņš dokumenta pabeigšanai un iesniegšanai Zinātniskās darbības un projektu departamentā (Baznīcas iela 5, sētas māja, 4.stāvs + elektroniski: Sigita.Kalke@lu.lv) līdz 14.04.2016.;

·         Izstrādājams atbilstoši LU pētniecības projektu veidlapai http://www.lu.lv/par/projekti/petnieciba/ (veidlapa pašlaik tiek redakcionāli (ne pēc būtības) precizēta, lūgums to pildīt pēc Lieldienām, kad varētu būt pieejama precizētā forma);

·         Pētniecības projekta veidlapas pielikumu Nr. 3 “Projekta izpildītāju saraksts” un pielikumu Nr.4 “Tāme” lūdzu aizpildīt atsevišķi par katras projektā iesaistītās struktūrvienības katru finansējuma avotu (atsevišķi par bāzes finansējumu un atsevišķi par snieguma finansējumu);

·         Plānotie rezultāti – skat. atsevišķā sadaļā.

·         Saturisko vērtējumu un tālāko saturisko uzraudzību veic nozaru zinātņu padomes;

·         Zinātniskās darbības un projektu departaments nodrošina administratīvo un metodoloģisko atbalstu;

·         Pētniecības projekta pieteikumu var grozīt ne biežāk kā 2 reizes gadā (grozījumus saskaņo ar Zinātniskās darbības un projektu departamentu).

 Izmaksas, ko var segt no bāzes un snieguma finansējuma 2016.gadā

Kods

Koda nosaukums

Bāzes finansējums

Snieguma finansējums

1100

Atalgojums

x

x (tikai "jaunajiem"*)

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

x

x (tikai "jaunajiem"*)

2110

Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

x

x

2120

Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni

x

x

2200

Pakalpojumi

x

x

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

x

x

2400

Izdevumi periodikas iegādei

x

x

* maģistranti, imatrikulētie doktoranti un pēdējo 5 gadu laikā doktora grādu ieguvušie jaunie zinātnieki

Pēc pētniecības projekta apstiprināšanas katras struktūrvienības izpilddirektoram ir jāievada detalizētā tāme (pēc EKK kodiem) LUISā, to apstiprina Finanšu uzskaites departaments.

Pētniecības projekta ietvaros plānojamie rezultāti

·         Pētniecības un attīstības projekti un līgumdarbi, tai skaitā starptautiskie – skaits un piesaistītais finansējums;

·         ES struktūrfondu un citu fondu piesaistītais finansējums;

·         Zinātniskās publikācijas Web of Science vai SCOPUS - skaits;

·         Citas zinātniskās publikācijas - skaits;

·         Intelektuālais īpašums (patenti, licences līgumi u.c.);

·         Aizstāvētie promocijas darbi – skaits;

·         Aizstāvētie maģistra darbi – skaits;

·         Citi rezultāti, kas sekmē bāzes un snieguma finansējuma pieaugumu nākotnē. 

Jautājumi: Zinātniskās darbības un projektu departaments

Sigita Kaļķe

Tel. 67034579

E-pasts: Sigita.Kalke@lu.lv

 

 

Ievietots: 29.03.2016     Aktualizēts: 17.04.2016
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk