Nacionālā identitāte Latvijā un eiropeiskā identitāte
Sākumlapa >> Projekti >> VPP Nacionālā identitāte >> Nacionālā identitāte Latvijā un eiropeiskā identitāte
Svetlana Kovaļčuka

Rīga advokāta Oskara Gruzenberga liktenī. Publicēts LU FSI krājumā Modernitātes veidošanās Latvijā filofosijas un ideju vēstures skatījumā: personības un virzieni, R.:FSI, 2012
Ievietots: 15.12.2012
Personību un virzienu nozīme moderno identitāšu tapšanā
Ievietots: 15.12.2012
Grāmata aplūko sensus divinitatis jeb "dievišķo sajūtu", "Dieva sajūtu", filozofisko teoloģiju
belles-lettres stilā. Nozīmīgs darbs labā un ļaunā izpratnei mūsdienu sarežģītajā laikmetā.
Ievietots: 08.11.2012
Lasiet prof. Riharda Kūļa pētījumu par latvisko identitāti,
pilnā apjomā tiks publicēts LU FSI izdevumā "Latviskās modernitātes veidošanās: idejas un teorijas", 2012
Ievietots: 23.09.2012
2012.g. rudenī tiks laisrtas klajā 4 kolektīvi sagatavotas grāmatas par nacionālo identitāti, kurās analizēti jautājumi:
modernitātes rašanās Latvijā: idejas un virzieni;
modernitātes rašanās Latvijā - personības;
nacionālās identitātes atspulgi dzīvesstāstos;
nacionālā identitāte un reliģiskās idejas.
Ievietots: 08.09.2012
prof. Maijas Kūles zinātniskās tēzes priekšlasījumam Pekinā, Renmin universitātē 2012.g. 2-4. jūnijs
Ievietots: 20.06.2012
Pekinā 2012.g. jūnija sākumā notika starptautiska konference par tradicionālajām vērtībām, tikumu ētiku un identitātēm. Darbā piedalījās arī prof. Maija Kūle un Melburnas katoļu universitātes filosofijas profesors Jānis (John) Ozoliņš, LU doktorants M.Kūlis, Ķīnas, Singapūras, Malaizijas, Dienvidāfrikas u.c. filosofus nodarbina jautājumi par mūsdienu vērtībām, uz kurām dibinās jaunās identitātes.
Ievietots: 20.06.2012
23. aprīlī 2012.g. LZA notika VPP vadības grupas sēde, vadīja akad. J.Stradiņš un akad. T.Jundzis. Pārskats par 2011.g. Izteicās IZM nodaļas vad. Ineta Kurzemniece. Līdz 2012.g. jūnijam ministrija izstrādās detalizētas atskaišu formas, lai nebūtu kā 2012.g. sākumā, kad tika pieprasīti līgumā neparedzēti atskaišu materiāli, jo Uzraudzības komisija vēlējās iepazīties ar izstrādēm plašāk. M.Kūlei uzdots uz 2013.g. izstrādāt nākamās valsts pētījumu programmas humanitāro un sociālo zinātņu metus, lai 2014.g. LZA varētu startēt konkursā ar labu pieteikumu.
Ievietots: 24.04.2012     Aktualizēts: 23.09.2012
prof. Hans Lenks viesojas LU FSI pēc vienošanās ar Heidelbergas Zinātņu akadēmiju, tiek apspriesti jautājumi par nacionālo identitāšu un eiropeiskās identitātes mijiedarbību globālajā pasaulē. FSI 10.04. 13:00, 506. istabā.
Ievietots: 09.04.2012
LU FSI sadarbībā ar LU VFF doktorantūras studentiem organizē zinātnisku konferenci "Kanta interpretācijas: jaunie filosofi versus jaunkantieši Latvijā (P.Zālīte)". Tas ir izaicinājums kantiskajai tradīcijai Latvijā. Vai Pēteris Zālīte, pirms 100 gadiem Jēnas universitātē aizstāvot doktora disertāciju par Kantu, ir pareizi sapratis Kanta ētiku un mācību par antinomijām "Tīrā prāta kritikā"? Zālīte kļūdās - tā savā pētījumā apgalvo jaunā filosofe Elvīra Šimfa. Kam taisnība? Jaunkantietim Zālītem, jaunajai filosofei Šimfai, vai arī pastāv vēl citas versijas?
Ievietots: 29.02.2012
LU FSI norit jauno pētnieku darbs pie DVD „Latvijas filozofs(-e) – virtuālais modelis 2” izstrādes, kas ir turpinājums VPP „Letonika” ietvaros pabeigtajai diska pirmajai daļai. Ja pirmajā daļā DVD autori pievērsās pirmās 'brīvvalsts' laika akadēmiskās filozofijas aplūkojumam, tad diska otrā daļa veltīta periodam no 1945. līdz 1991. gadam.
Ievietots: 08.02.2012
skat. tuvāk sadaļā ERAF projekts
LU Filozofijas un socioloģijas institūts šā gada 24. un 25. novembrī rīkoja vērienīgu starptautisko zinātnisko konferenci “Nacionālā identitāte: saliedētība un dažādība mūsdienu Eiropā,” pulcinot Latvijā un pasaulē vadošos un jaunos identitāšu procesu pētniekus (sociologus, filozofus, psihologus, vēsturniekus, reliģiju pētniekus, valodniekus, mediju, IT speciālistus u.c.) no ASV, Krievijas, Čehijas, Lielbritānijas, Čehijas, Igaunijas, Luksemburgas, Bulgārijas un Spānijas. Konference pulcināja arī lielu Latvijas zinātnieku loku no LU, Rīgas un reģionālajām universitātēm. Šī bija pirmā šāda līmeņa starpdisciplināra starptautiska zinātniska konference par identitāšu pētniecību Latvijā, ko organizēja LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Konferenci atklāja LU prorektors Indriķis Muižnieks un LU FSI direktore prof. Maija Kūle.
Ievietots: 04.02.2012
Maija Kūle letonikas seminārā 2011.g. nogalē uzdod provokatīvus jautājumus par nacionālās identitātes, vērtību un izglītības kopsakaru Latvijā, kad tiek sašūpoti Eiropas Savienības nākotnes attīstības pamati ES nedisciplinēto dalībvalstu dēļ 2011.-2012.g.
Ievietots: 04.02.2012
Filosofiskās lekcijas Rīgā paredzētas eiropeisko un latvisko vērtību mijiedarbes aplūkojumam. To īpašo, kas apvieno un šķir mūsu kultūru no Rietumzemju kultūrām un identitātēm, palīdz iepazīt ievērojami Eiropas zinātnieki. Lekcijas tiek tulkotas, apspriestas, raisās diskusijas,
pēc tam tās ar Latvijas zinātnieku papildinājumiem, pēcvārdiem tiek sagatavotas grāmatu sērijā, stimulējot uz latvisko fenomenu paraudzīties plašākā mērogā, izejot ārpus tautiski nacionālā skatījuma.
2011.g. sagatavotas, tulkotas, izdotas grāmatiņas V.Šmids. Dzīve mīlestībai un dabai, sagatavojis I.Šuvajevs; O.Hefe. Kants un pašdomāšana, sagatavojis I.Šuvajevs, pieejamas Latvijas grāmatnīcās un pie izdevēja, H.Nagl-Docekal. Feministiskā filosofija, sagatavojusi M.Kūle, top M.Rufinga. Kanta ētika [pielikumā Rufingas lekcijas tulkojums], Hansa Pozera, Gintera Ābela un citu vadošo Eiropas filosofu Rīgā nolasītās lekcijas un komentāri.
Ievietots: 04.02.2012     Aktualizēts: 16.02.2012
Letonikas IY kongress 2011.g. oktobrī, tuvāk skat. kongresa mājaslapu.
Ievietots: 04.02.2012
LU FSI pēta, tulko, komentē un izdod Teodora Celma filosofisko mantojumu, apliecinot latviešu intelektuālo identitāšu tapšanu, vērtīborientācijas un godājot pagātnes mantojumu. 2009.g. izdota grāmata M.Kūle, L.Muižniece, U.Vēgners. Teodors Celms - fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga, FSI,
2011.g. sagatavots, izlabots, komentēts T.Celma manuskripts vācu val. Pielikumā: Pēcvārds, izdevums [tipogrāfijas formātā] ir paredzēts izplatīšanai Vācijas universitāšu bibliotēkām un fenomenoloģiskā virziena pārstāvjiem, lai apliecinātu Latvijas filosofiskās domas starptautisko rezonansi, starptautisko vērtību un sniegtu inovatīvus materiālus, kas ASV bija gulējuši nepublicēti pusgadsimtu.
Ievietots: 04.02.2012
VPP ietvaros LU FSI pētījumos tiek raksturotas mūsdienu humanitāro zinātņu promotētās vērtības. Pielikumā Maijas Kūles nostādnes par
humanitārajām zinātnēm - 2011.
Ievietots: 04.02.2012
LU FSI veic pētījumus jautājumā par humanitārajām zinātnēm mūsdienās, to apliecinātajām vērtībām, uzskatu izmaiņu filosofijā par universitāšu būtību. Pielikumā nostādnes, kas veicina diskusiju par humanitārajām vērtībām.
Ievietots: 04.02.2012
LU FSI valsts pētījumu programmas ietvaros veica pētījumu par feminisma kustības un feministiskās filosofijas atzītajām vērtībām,
darbs rezultējās publiskajās lekcijās, tulkojumā, teorētisko nostādņu izstrādē, starptautiskā sadarbībā ar Vīnes universitāti. Pielikumā fragmenti no izdevuma - Filosofiskās lekcijas Rīgā: feminisma filosofija, Rīga, 2011.
Ievietots: 04.02.2012
LU FSI Valsts pētījumu programmas ietvaros sagatavoja un publicēja rakstu krājumu "Kultūras identitātes dimensijas", pieejams
drukātā veidā LU FSI un Latvijas grāmatnīcās.
Ievietots: 04.02.2012
Grāmatā "Heidegera Rīgas rudens" ievietots Maijas Kūles zinātniskais raksts par Heidegera filosofijas izpratni latviešu domātāju darbos,
galvenokārt pirmskara situācijā. Raksta oriģinālversija izdevumā Heidegera Rīgas rudens.
Grāmatas izdevējs; LU FSI, 2011, pilns teksts pieejams [papīra formātā, tipogrāfijas izdevumā] LU FSI un Latvijas grāmatnīcās.
Ievietots: 04.02.2012
Heidegera Rīgas rudens ir pētījums par Rietumu filosofijas viena no lielākajiem domātājiem - M.Heidegera - ietekmi uz pasaules, Eiropas un Latvijas intelektuālo vidi un vērtību meklējumiem. Kolektīvās monogrāfijas zinātniskais redaktors un sastādītājs LU FSI vadošais pētnieks Raivis Bičevskis.
Ievietots: 04.02.2012
2011.g. notiek pētījumi par nacionālās identitātes dimensijām, raugoties uz kultūras un vērtību jautājumiem. Sagatavoti gan iespiestā veidā publicēti teksti, pētījumu rezultāti, gan e-grāmatas, zinātniskie raksti, powerpoint prezentācijas. Lasīšanai un pārdomām pievienoti teksti, kā arī fragmenti no sagatavotām un publicētām grāmatām, lai dotu ierosmi tālākām diskusijām
Ievietots: 04.02.2012
2011.g. notiek pētījumi par nacionālās identitātes dimensijām, raugoties uz kultūras un vērtību jautājumiem. Sagatavoti gan iespiestā veidā publicēti teksti, pētījumu rezultāti, gan e-grāmatas, zinātniskie raksti, powerpoint prezentācijas. Lasīšanai un pārdomām pievienoti teksti, kā arī fragmenti no sagatavotām un publicētām grāmatām, lai dotu ierosmi tālākām diskusijām
Ievietots: 10.04.2011
E grāmata tiek prezentēta 25.11. 2011. LU VFF 3. auditorijā, interesenti to var saņemt pie projekta vadītāja prof., LU FSI vadošā pētnieka Igora Šuvajeva, kā arī interesēties filosofu biedrībā PARRHESIA. Grāmatā atspoguļota Mamardašvili domas un klātbūtnes ietekme uz identitāšu veidošanos Latvijā 1970-tajos un 1980-tajos gados, kā arī jauno filosofu interese par disidentiskās domas mantojuma klātesamību mūsdienu Latvijas kultūrā.
Promocijas darbu par M.Mamardašvili garīgajiem vingrinājumiem un to nozīmi pašizpratnei raksta doktorants Jānis Šķesteris. Vadītājs prof. Igors Šuvajevs. Darbs tiek izstrādāts ar mērķi parādīt latviskās un eiropeiski ievirzītās identitātes kopsakarības.
Ievietots: 05.12.2011
2011.g. 25. novembrī LU Vēstures un filozofijas fakultātē notiek lasījumi "Mamardašvili un dzīvesmāksla 2011".
To mērķis noskaidrot gruzīnu filosofa, padomju laika intelektuālā disidenta Meraba Mamardašvili ietekmi uz Latvijas kultūrvidi, identitātēm, intelektuālo domu, filosofiju un brīvības kā vērtības meklējumiem padomju varas žņaugos. Organizē LU FSI vadošais pētnieks Igors Šuvajevs.
Ievietots: 01.12.2011
2011.g. 10. un 11. februārī notiek starptautiska zinātniska konference "Globalizācija un lokalizācija: reliģiskās konvertācijas teorija, problēmas un prakse Eiropā", organizē LU FSI sadarbībā ar profesoriem, reliģijzinātniekiem no Dublinas universitātes [University College Dublin], Lugano universitātes, Fordhamas universitātes, Lankasteras universitātes, Krievijas Federācijas Cilvēktiesību komitejas pie Valsts prezidenta sirdsapziņas brīvības nodrošināšanas nodaļas pārstāvjiem.
10.02 notiek apaļā galda diskusija par konvertācijas izplatību un praksi Latvijas lielākajās reliģiskajās organizācijās. Tiek noskaidroti reliģiskās identitātes jautājumi. Piedalās ar pētījumu rezultātu inovatīviem atspoguļojumiem dr. phil. S.Krūmiņa-Koņkova, Dr. phil. Māra Kiope, dr. hist. Inese Runce, dr. habil. phil. Maija Kūle, dr. phil. Jānis Broks, dr. habil. phil. Jānis Vējš, ielūgtie viesi, LTV žurnālisti, studenti, pasniedzēji, reliģisko konfesiju pārstāvji.
Ievietots: 04.02.2012
2012.g. marta sākumā paredzēts filosofisks disputs par Eiropas vērtībām Latvijā - Imanuela Kanta ētikas pamatojumu, tā kritiku jaunkantieša, Latvijas Universitātes dibinātāja, filosofa, uzņēmēja un izdevēja Pētera Zālītes darbos par Kantu.
Ievietots: 04.02.2012
Klausītāji Litas Beiris un filosofu kopēji organizētajā pasākumā "Latviskā identitāte un mērķtiecība".
Ievietots: 11.01.2011
LU FSI realizē letonikas lekciju ciklu par nacionālo identitāti. Uzstājas viesis - eks-primabalerīna Lita Beiris, LU, Raiņa 19,
lekcijas un diskusiju tēma: latviskā identitāte un mērķtiecība. Vada Kristīne Dolgiha. Piedalās LU studenti, pasniedzēji, žurnālisti.
Ievietots: 11.05.2011
VPP "Nacionālā identitāte" ietvaros tiek sagatavots enciklopēdisks izdevums "Latvieši un Latvija", no LU FSI tajā piedalās zinātnieki Leo Dribins, Ella Buceniece, Maija Kūle, Agita Misāne, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Aija Priedīte-Kleinhofa, Ilze Koroļeva, Ritma Rungule.
Maija Kūle kopā ar Viktoru Hausmani ir 3. sējuma "Latvijas kultūra, izglītība, zinātne" atbildīgā zinātniskā redaktore.
Ievietots: 04.02.2012
Vadītāja: Dr.habil.phil. Maija Kūle
Ievietots: 11.04.2011
šī vietne izmanto Google Analytics sīkdatnes (cookies) apmeklējuma statistikai. Vietne vāc apmeklētāju datus tikai no pieteikšanās jaunumiem formas. Sīkdatnes Jūs varat atslēgt pārlūkprogrammas iestatījumos. Uzzināt vairāk